Interakcje pomiędzy populacjami

Pomiędzy populacjami, jesteśmy w stanie wyróżnić różnego rodzaju oddziaływania które możemy podzielić na dwie główne kategorie. Po pierwsze, są to oddziaływania antagonistyczne, a po drugie nieantagonistyczne.

 

Oddziaływanie antagonistyczne odznacza się stratą przynajmniej u jednej z populacji. Możemy je podzielić na pięć głównych podgrup:

 

Po pierwsze, drapieżnictwo ? jest to forma interakcji, w ramach której jeden z osobników zjada drugiego osobnika np.: kot i mysz. Jest to stosunek pomiędzy drapieżnikiem a ofiarą.

 

Po drugie, pasożytnictwo ? w ramach tego stosunku pasożyt żeruje na drugim osobniku np.: kleszcz na psie. Możemy dokonać tutaj podziału na pasożyt wewnętrzne oraz zewnętrzne. Z tego też powodu, jest to stosunek z którego korzyść uzyskuje tylko pasożyt a traci żywiciel.

 

Po trzecie, przykładem stosunków antagonistycznych odmiennych od dwóch poprzednich jest konkurencja. W tym wypadku, dwie strony ponoszą straty. Organizmy mają bardzo podobne potrzeby życiowe, z tego też powodu ich terytorium jest takie same. Możemy tutaj wyróżnić konkurencje międzygatunkową w ramach której rywalizują dwa gatunki, o czynniki niezbędnie im potrzebne a także wewnątrzgatunkową jako konkurencje w ramach tego samego gatunku. Konkurencja wewnątrzgatunkowa powoduje znacznie większe straty.
Czwartym modelem jest allelopatia która polega na wydzieleniu się do ziemi różnego rodzaju substancji, które hamują rozwój populacji np.: bakterie.

 

Piątym i ostatnim modelem w zakresie interakcji antagonistycznych jest amensalizm ? polega on na tym iż jedna populacja ponosi straty jednak nie ma to wpływu na inne populacje.

 

Natomiast w zakresie interakcji nieantagonistycznych, czyli takich w wyniku których jedna populacja odniesie korzyści, a inne nie poniosą strat wyróżniamy trzy rodzaje:
Po pierwsze, komensalizm gdy jeden osobnik uzyskuje określone korzyści w związku z oddziaływaniem na drugi organizm. Jednakże, w tym wypadku jest obojętny dla drugiego organizmu.

 

Po drugie, prokotooperacja ? w tym systemie dwa osobniki czerpią wspólne korzyść z kooperacji.

 

Po trzecie, mutualizm ? podobnie jak w przypadku prokootooperacji osobniki odnoszą wspólną korzyść, jednakże nie mogą żyć bez siebie.