Krwinki białe i płytki krwi

Płytki krwi

Są to małe różnokształtne bezjądrzaste komórki. Występują od 180000 do 400000 w mm3 krwi. Elementy posiadają bardzo dużą aktywność biologiczną co przekształca się na pełnioną przez nie funkcje. Głównie wpływają na czynniki odpowiadające za średnice naczyń krwionośnych, modulatory stanu zapalnego oraz czynniki krzepnięcia krwi. Rola płytek krwi jest niezbędna przy procesach odpowiedzialnych za uszkodzenia naszego ciała to ona stanowią podstawę obronności naszego organizmu.

Krwinki białe:

Jest to jeden z podstawowych elementów morfotycznych krwi, który nie jest taki prosty jak poprzednie opisywane płytki krwi czy erytrocyty. Są bardzo aktywne metabolicznie oraz ich charakterystyczną strukturą jest obecność jądra komórkowego.

Leukocyty dzielą się ze względu na obecność ziarnistości w komórce:

 • Granulocyty ? posiadają ziarnistość
  • Neutrofile ? obojętnochłonne (od 55-70%)
  • Eozynofile ? kwasochłonne ( 3-4%)
  • Bazofile ? zasadochłonne (~1%)
 • Agranulocyty ? brak ziarnistości
  • Limfocyty ? około 20% leukocytów
  • Monocyty około 5-8 % leukocytów

Podział na makro i mikrofagi:

Makrofagi ? monocyty

Mikrofagi ? neutrofile oraz eozyno file

 

Funkcje białych krwinek:

Odpowiedzialne są za zwalczanie wszystkich drobnoustrojów wnikających do naszego ciała, które stanowią zagrożenie dla naszego organizmu.

Leukocyty są takimi krwinkami, które natychmiast gdy powstanie jakieś źródło infekcji pojawiają się na m iejscu – chemotaksja. Przemieszczają się poprzez pory w naczyniach włosowatych ? diapedeza a jedynie monocyty i neutrofile wykazują ruch ślizgowy dzięki, któremu mogą w prosty sposób przenikać przez śródbłonek naczyniowy. Kolejną podstawową funkcją jest fagocytoza przez neutrofile, monocyty oraz eozynofile.