Podstawowe pojęcia z zakresu genetyki ogólnej

Jako genetykę, określamy naukę o prawidłowościach występujących w zakresie procesów dziedziczenia. Jest to klasyczna definicja Mendlowska. Szerzej tego działu, nie możemy jednak omówić bez określenia pojęcie genu. Sam gen, to odcinek DNA, który zawiera informacje o białku bądź też RNA.

 

Kolejnym ważnym określeniem jest przedstawienie definicji alleli ? są to wykluczające się formy genu, zlokalizowane w chromosomach homologicznych.

Osobniki które posiadają takie same allele danego genu w chromosomach homologicznych są nazywane homozygotą. A osobniki które posiadają dwa różne allele w chromosomach homologicznych to heterozygota.

 

Allele dzielimy na dominujące ? czyli formy genu, która ujawnia się zarówno w homozygocie jak i heterozygocie ? oznaczamy zawsze dużą literą. Oraz na allele recesywne, czyli formy genu ujawniające się tylko w homozygocie.

 

Zbiór wszystkich genów u danego osobnika to genotyp, a fenotyp to zbiór także cech anatomicznych, fizjologicznych oraz morfologicznych które ujawniają się u danego osobnika. Powstają one w skutek działania różnych genów.